Pomiary instalacji elektrycznej Wrocław

Dbając o bezpieczeństwo swojego majątku warto przeprowadzać cyklicznie okresowe pomiary instalacji elektrycznej. Pomiary, odbiory, sprawdzenia instalacji ? – Twój Elektryk Wrocław wykonuje takie zlecenia szybko i sprawnie. Popieramy je odpowiednimi dokumentami niezbędnymi dla każdego domu, biura czy dowolnego obiektu. Pomiar instalacji elektrycznej i jej sprawności jest istotny, zwłaszcza w przypadku sprzedaży mieszkania czy wynajmu nieruchomości. W celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji związanych z awaryjnością samej instalacji elektrycznej, należy zlecić pomiary elektryczne sprawdzonemu elektrykowi, który będzie je wykonywał regularnie.

Pomiary elektryczne

Dbając o bezpieczeństwo swojego majątku, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców użytkujących instalację elektryczną, należy przeprowadzać regularnie przegląd elektryczny domu. Także należy uwzględnić w nim wszystkie zainstalowane urządzenia. Sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem jej prawidłowego działania powinno odbywać się regularnie co 5 lat – taki wymóg nałożony jest polskim prawem na wszystkich zarządców nieruchomości. Zalecamy jednak częstsze wykonywanie przeglądów elektrycznych. Co rok lub dwa lata, by uniknąć sytuacji, w której zagrożone byłoby nasze życie lub zdrowie. Zwiększenie częstotliwości wykonywania pomiarów elektrycznych w dużym stopniu zmniejsza ryzyko uszkodzeń urządzeń elektrycznych, uszkodzeń samej instalacji, jak i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. 

W jakim celu wykonuje się pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne przeprowadza się w celu kontroli stanu instalacji elektrycznej oraz podłączonych do niej urządzeń. Zgodnie z normami europejskimi konieczne jest przeprowadzanie takich pomiarów, jak:

 • rezystancja izolacji
 • ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • kolejność faz, napięcia, częstotliwości
 • rezystywność gruntu
 • uziemienie

Twój Elektryk Wrocław – zakres usług

Oferujemy kompleksowe usługi elektryczne. Nasza oferta obejmuje profesjonalne pomiary instalacji elektrycznej na terenie Wrocławia i okolic. Wykonujemy pomiary elektryczne powykonawcze i odbiorcze, pomiary w ramach wyszukiwania usterek oraz optymalizacji działania instalacji elektrycznej.

Przygotowane przez naszych elektryków protokoły spełniają wszelkie normy stosownych urzędów i instytucji.

Aby być bezpiecznym i spać spokojnie, badanie instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk posiadający certyfikowane przyrządy pomiarowe, a z wykonanej kontroli instalacji elektrycznej powinna zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja.  Dopiero spełnienie tych warunków chroni w pełni użytkownika instalacji przed utratą zdrowia i życia, a zarządcę obiektu przed skutkami prawnymi. 

Twój Elektryk Wrocław wykona dla Państwa profesjonalny przegląd instalacji w domu, biurze lub innym obiekcie budowlanym. Posiadamy odpowiednie narzędzia, mamy stosowne uprawnienia i wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych. Zachęcamy do kontaktu i regularnych pomiarów elektrycznych

Badanie instalacji elektrycznej – kiedy wykonać?

Zasadniczo ustawodawca nakłada obowiązek na zarządcę nieruchomości do sprawdzenia instalacji elektrycznej co 5 lat i jest to wymóg prawny. Okres ten nie dotyczy miejsc zagrożonych wybuchem. Miejsca te to np.: narażone na pożar, place budów, obiekty komunalne oraz miejsca, gdzie użytkowany jest sprzęt przenośny. W tych wypadkach wykonujemy przegląd elektryczny w odstępach krótszych niż 3 lata. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się jednak wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej w odstępach 1- lub 2-letnich, co daje pewność, że jest ona w dobrym stanie.

 

Pomiary elektryczne są również obowiązkową czynnością po zakończeniu np. budowy domu czy remontu. Aby formalnie odebrać budynek niezbędne jest przedłożenie w urzędzie protokołów z badania instalacji oraz kopię uprawnień elektrycznych. Podczas badania parametrów instalacji elektrycznej, elektryk sprawdza czy badana instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane przez polskie prawo budowlane i normy unijne. Dopiero po wykonaniu kompletnego badania instalacji elektrycznej popartej protokołem odbioru instalacji, dana instalacja elektryczna może zostać dopuszczona do bezpiecznego użytkowania.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej – kto może to zrobić?


Przeglądów instalacji elektrycznej powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk. Posiadanie uprawnień typu „E” (eksploatacyjne) z możliwością wykonywania pomiarów elektrycznych oraz uprawnień typu „D” (dozorowe) to podstawa. Każdy elektryk sprawdzający instalacje elektryczne powinien je posiadać i na Państwa prośbę być w stanie je przedstawić. Po wykonaniu przeglądu elektryk dołącza kopie swoich legitymacji, które potwierdzają jego kwalifikacje.

Brak obu tych uprawnień powoduje, że wyniki z badań instalacji elektrycznej  przedstawione w protokołach z pomiarów elektrycznych nie mają mocy prawnej i stanowią jedynie bazę wiedzy o stanie instalacji elektrycznej.

Badanie instalacji elektrycznej – czym ją sprawdzić?

Instalację, jak i urządzenia elektryczne należy badać wyspecjalizowanymi miernikami przeznaczonymi do tego typu prac. Istnieje cała gama różnego rodzaju mierników pozwalających zbadać stan instalacji oraz do kontroli różnych jej parametrów, począwszy od sprawdzenia rezystancji izolacji, badania zadziałania i parametrów wyłączników różnicowo-prądowych, rezystancji impedancji pętli zwarcia po pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne nie mogą odbywać się przy pomocy przyrządów pomiarowych, które są wątpliwej jakości, są uszkodzone lub nie posiadają aktualnych legalizacji. Mierniki służące do sprawdzania instalacji elektrycznej, są urządzeniami pomiarowymi i muszą posiadać coroczne badanie legalizacyjne. Elektryk badanie takie popiera przedstawiając kopię certyfikatów wystawionych przez uprawnione laboratorium. Aktualny certyfikat użytych mierników powinien również zostać dołączony do protokołów z badań instalacji elektrycznej czy też urządzeń elektrycznych.

Co powinien zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Po wykonaniu sprawdzenia instalacji elektrycznej uprawniony elektryk zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z wykonanych pomiarów elektrycznych i spisania wyników w stosownym protokole, który poza zmierzonymi wynikami powinien zawierać także informacje takie jak chociażby adres badanej instalacji, datę wykonania pomiarów, układ sieci, w jakiej pracuje instalacja, napięcie znamionowe sieci oraz informacje o użytych przyrządach pomiarowych. Wszystkie protokoły powinny zostać oznaczone pieczęcią z informacją, kto wykonywał pomiary elektryczne oraz dodatkowo powinny być podpisane przez uprawnionego elektryka. Dopiero tak sporządzone protokoły z badania instalacji elektrycznej mogą stanowić pełnoprawną formę ochrony użytkownika.  

Niezbędne dokumenty do odbioru instalacji elektrycznej

Aby można było zgłosić nowo zbudowaną instalację elektryczną do odbioru, niezbędne jest skompletowanie dokumentów i przekazanie ich do urzędu. W skład tych dokumentów wchodzą:

 

 1. Protokół badania rezystancji izolacji
 2. Protokół badania impedancji pętli zwarcia – skuteczność
 3. Protokół badania wyłączników różnicowo-prądowych 

(jeżeli typ sieci wymaga stosowania takich wyłączników)

 1. Kopię świadectw potwierdzających posiadanie uprawnień przez elektryka
 2. Kopię certyfikatów wzorcowania użytych przyrządów pomiarowych.

Brak pomiarów elektrycznych – skutki

W przypadku gdy zarządca lub właściciel nieruchomości pełniący funkcję zarządcy nie dochowa obowiązku przeglądu elektrycznego domu, lub innej nieruchomości naraża on siebie lub właściciela obiektu na poważne konsekwencje prawne. Jest to bowiem wykroczenie, które karane jest kwotą nawet 5 tysięcy złotych. Kara ta jest formą mandatu nakładaną przez nadzór budowlany. Jest to jednak znikoma strata w porównaniu z sytuacją, gdy nasz dom ulegnie zniszczeniu np. wskutek  pożaru spowodowanego niesprawną instalacją elektryczną. 

W takiej sytuacji, nie posiadając aktualnych, okresowych pomiarów elektrycznych naszej nieruchomości, ubezpieczyciel ma prawo nam nie wypłacić odszkodowania. Badanie instalacji elektrycznej można porównać do corocznego przeglądu samochodu. W przypadku braku badania technicznego pojazdu, podczas stłuczki, ubezpieczyciel również może nam nie wypłacić odszkodowania.

 

Twój Elektryk Wrocław – profesjonalne sprawdzenie instalacji elektrycznej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!