Przegląd instalacji elektrycznej — Wrocław

Przegląd instalacji elektrycznej

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Pełni istotną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom użytkującym budynek. Konieczność jego wykonania nie leży w dobrej woli osoby zarządzającej budynkiem – wynika z art. 62 Prawa Budowlanego. W miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem czy tam, gdzie stosuje się substancje żrące, należy wykonywać taki przegląd nawet raz do roku. Nie są do niego zobligowani jedynie właściciele domków jednorodzinnych. Także po każdej ingerencji w instalację, jaką może być przykładowo jej modernizacja, przeróbki czy naprawa. Również trzeba sprawdzić jej bezpieczeństwo i wykonać przegląd. Oczywiście podstawą jest również kontrola podczas oddawania instalacji po jej zamontowaniu.

przeglądy elektryczne we wrocławiu

Jak przebiega przegląd elektryczny domu lub miejsca pracy?

Każdy przegląd elektryczny we Wrocławiu rozpoczyna się od kontroli organoleptycznej, czyli głównie wzrokowej konkretnej instalacji. W jego drugim etapie przechodzi się do wykonania prób przy użyciu mierników stosowanych przez elektryków, dlatego zdecydowana większość z nich jest dokonywana przy włączonej instalacji elektrycznej, dlatego tak istotne jest to, by przegląd przeprowadzała osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Konieczne jest przetestowanie zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej, sprawności urządzeń podłączonych do instalacji czy poprawności połączenia przewodów. Testuje się oznaczenie przewodów czy prawidłowe przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych. W skład przeglądu zazwyczaj wchodzi:

  • pomiar rezystancji instalacji elektrycznej, impedancji pętli zwarcia, wyłączników RCD,
  • sprawdzenie ochrony za SELV, PELV, układu sieci TN i TT czy IT,
  • test skuteczności ochrony przy uszkodzeniu, związanej z samoczynnym wyłączaniem się instalacji (zasilania),
  • kontrola zabezpieczeń i ochrony uzupełniającej, biegunowości czy kolejności faz,
  • próby funkcjonalne oraz testy spadku napięcia.

Protokół po zakończonej kontroli instalacji elektrycznej

Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie instalacji sporządza się z niego odpowiedni protokół. Znajdują się w nim dane firmy zlecającej oraz urządzeń, z których korzystało się podczas kontroli. Zawarte są w nim także informacje o osobie, która wykonywała przegląd. Również data i godzina, wyniki prób oraz dokonanych pomiarów czy ich ocena. Jeżeli elektryk wykryje  nieprawidłowości, formułuje odpowiednie zalecenia i przeprowadza niezbędne naprawy. Prawidłowo sporządzony protokół odbioru instalacji elektrycznej jest również podstawą do uzyskania ubezpieczenia w razie pożaru lub innej awarii. Dokładny przebieg całego przeglądu instalacji elektrycznej wraz z kolejnością przeprowadzanych czynności określa norma PN-HD 60364-6:2008.

pomiary i przeglądy elektryk wrocław

Kto może dokonać kontroli instalacji elektrycznej we Wrocławiu?

Instalację elektryczną zawsze musi sprawdzać osoba, posiadająca niezbędne uprawnienia, co wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Istnieją dwa rodzaje funkcji, które może pełnić elektryk. Należą do nich stanowiska eksploatacyjne oraz dozoru. Osoby zajmujące się pierwszym z zagadnień przeprowadzają potrzebne prace konserwacyjne i dokonują przykładowo montażu instalacji. Mogą również przeprowadzać kontrole, i wykonywać pomiary. Elektrycy o uprawnieniach związanych z dozorem oceniają, czy zebrane pomiary mieszczą się w normie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kompleksowych usług elektrycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia pozwalają na realizowanie nawet niestandardowych zleceń dotyczących instalacji elektrycznej we Wrocławiu.

Leave a comment